top of page
Maldives_Huvadhoo _23032021_JLepore_PANA

މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް
ރީފް އެސެސްމަންޓް

މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް ރީފް އެސެސްމަންޓް 2020 ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ މުރަކަ ފަރުތަކާއި މަހުގެ އާބާދީތައް ދިރާސާކުރުމަށް ނޫ ރާއްޖެއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކްސްޕެޑިޝަންގެ ނަތީޖާ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

  • މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ޖުމުލަގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށްލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ވިލުމުގެ ޤާބިލުކަން މި ފަރުތަކުގައި ހުރި ނަމަވެސް، ވަކިވަކި ފަރަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ފަރެއްގެ ހާލަތު އިޔާދަވުމަށް އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

  • މި އެސެސްމަންޓަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދެ އެކްސްޕެޑިޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ އެސެސްމަންޓެކެވެ.​

ފުލް ރިޕޯޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް.

Cover image.png

ޕްރޮގްރާމްގެ
މައުލޫމާތު

ޕްރޮގްރާމްގެ
ރިޕޯޓްތައް

ENGAGEMENT REPORTS

އެކްސްޕެޑިޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓު

ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓުތައް

ނޫ އިޤްތިޞާދާއި ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓުތައް

ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ރިޕޯޓުތައް

ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

މޯލްޑިވްސް ކޯސްޓަލް ކެރެކްޓަރައިޒޭޝަން ރިޕޯޓު

މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނިން ކޮމްޕެންޑިއަމް

ނޫ ރާއްޖެ މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނިން ކޮމްޕެންޑިއަމް

ޕްރޮގްރާމް
ބްރީފިން ނޯޓް

ބްރީފިން ނޯޓް: ނޫ ރާއްޖެ މައިލް ސްޓޯންސް - އޮގަސްޓް 2023 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - އޮގަސްޓް 2022 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - ފެބްރުއަރީ 2022 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - އޮކްޓޯބަރ 2021 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - އޭޕްރީލް 2021 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - އޭޕްރީލް 2021 (ދިވެހި)

ބްރީފިން ނޯޓް - ޖެނުއަރީ 2021 (އިނގިރޭސި)

ބްރީފިން ނޯޓް - ޖެނުއަރީ 2021 (ދިވެހި)

ގަވަރނަންސް
ކޮމިޓީ

ސްޓީރިން
ކޮމިޓީ

ބައްދަލުވުން 1 - 11/24/2020

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނިން
ސަބްކޮމިޓީ

ބައްދަލުވުން 1 - 2/16/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 2 - 3/2/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 3 - 3/16/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 4 - 3/30/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 5 - 4/15/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 6 - 5/11/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 7 - 6/1/2021

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 8 - 6/16/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 9 - 6/30/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 10 - 8/11/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 11 - 9/1/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ބައްދަލުވުން 12 - 9/15/2021

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޔައުމިއްޔާ

ހާޒިރީ

ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް
ސަބްކޮމިޓީ

bottom of page