top of page
Maldvies_Drone_Nizam_202000011.JPG

ނޫ ރާއްޖެ
އާއި ގުޅޭ ހަބަރުތައް

WhatsApp Image 2022-12-15 at 8.17_edited.jpg

ރާއްޖޭގެ ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ އާދަކާދަ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫ ރާއްޖެއިން ކުރު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފިލްމެއް ނެރެފި

photo_2022-06-14 00.15.03.jpeg

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނޫ ރާއްޖެއިން އާއްމުންނަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި

Picture-2.png

މުސްތަޤުބަލުގައި ހިމާޔަތްކުރާނެ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަތުމަށް ރިސޯޓްތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

gaafaru fisherman325.jpg

މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނޫ ރާއްޖެ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ ނިންމާލަނީ

MAL_Boats_SB.png

ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އޯޝަން ޔޫސް ސަރވޭއެއް ފަށައިފި

Keylakunu.png

ނޫ ރާއްޖެ އިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އެކު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

dPw92MWAoOKBql8hygPe.jpg

ނޫ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން 'ކަނޑުފަޅުގެ ހިމާޔަތްތެރިން' ނަށް ވުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެ

177434_38ffad3d-c_.jpg

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނޫރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

HanaAmir_3-D.png

ހޯމްޓައުން ހީރޯސް: ކަނޑުފަޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ލޯކަލް ޗެމްޕިއަނުންނަށް ހިތްވަރުދިނުން 

ރާއްޖޭގެ މެރިން ސްޕޭޝަލް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބީ.ޕީ.ސީ އާއި އެކު މަސްލަހަތުވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފި 

President Solih of the Maldives

އައު މޫސުމީ ރިޕޯޓުގެ އަލީގައި ކަނޑު އެއް މިލިއަން އަކަ ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އަލަށް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

WhatsApp Image 2023-03-17 at 9.49.42 PM (1).jpeg

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެންމެ ބޮޑު އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭގެ ހޯދުންތައް ނޫ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފި

WhatsApp Image 2023-02-17 at 7.08.36 PM.jpeg

ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް ޕްރިސްޓިން ސީސް އިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސައިންޓިފިކް އެކްސްޕެޑިޝަން ގައި ނޫ ރާއްޖޭގެ މެރިން ސައިންޓިސްޓަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

2022_UNOC_6_28_BeyondtheCommitment_WaittInstitute_ShaynaBrody-56.jpg

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގްލޯބަލް ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޯޝަންސް ކޮންފަރެންސްގައި

gaafaru fisherman399.jpg

ނޫ ރާއްޖެ އޯޝަން ޔޫސް ސަރވޭއެއް، ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ރެސްޕޮންސް ރޭޓަކާއެކު ހާފްވޭ މައިލްސްޓޯންއަށް

CRA Cover.png

ނޫ ރާއްޖެއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް ރީފް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ނެރެފި

Maldives_South Male_17032021_Jlepore_PAN

ރާއްޖޭގެ ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނޫ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމުން ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބާއްވައިފި

WhatsApp Image 2020-12-16 at 9.12.44 AM.

ވާރޗުއަލް ޕަބްލިކް ލޯންޗާއިއެކު "ނޫ ރާއްޖެ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

Newhires.png

ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ކުރިން ނޫ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމްއަށް ތިން ޓީމް މެމްބަރުން

EP2-hOfUUAE_QGI-696x521.jpg

Maldivian Scientists and Blue Prosperity Coalition Complete Extensive 26-Day Expedition

Parrotfish_EmanuelGoncalves.png

'ކަނޑުފަޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގުޅިފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ': ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންެއާއިއެކު ރާއްޖެ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް

bottom of page