top of page
_DSC2738.JPG

ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާ
މި ދިރާސާގައި 25،330 މީހުން ތަމްސީލުކުރެވިފައި ވާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެންމެ ބޮޑު އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭއެވެ.

ދިރާސާގެ
ރިޕޯޓް

ނޫ ރާއްޖެ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ ރިޕޯޓުން، ދިވެހިން ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތާއި އެތަންތަން ވަޒަންކުރާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ނޫ ރާއްޖެ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ ނުވަތަ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާ ފަރުމާކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މެތޮޑޮލޮޖީއާއި، ރާއްޖޭގައި ތަފާތު އެކި އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކާއި، ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން އެސަރަހައްދުތައް ވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތް ދައްކުވައިދޭ ހުލާސާ ޗާޓުތައް (ހީޓްމެޕް) އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާތަކުގެ ތަފުސީލީ ހުލާސާއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

Maldives OUS Report Cover_final.png

ސްޓޯރީ 
މެޕް

WhatsApp Image 2023-03-14 at 8.25.03 AM.jpeg

ނޫ ރާއްޖެއިން ކުރިއަށް ގެެންދިޔަ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާ ނުވަތަ އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭއާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެންމެ ބޮޑު އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ ފަރުމާކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކާއި، މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ނަތީޖާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް އިންޓަރެކްޓިވް ސްޓޯރީ މެޕް ބަލާލާށެވެ.

ސާރވޭގެ 
ތަފާސްހިސާބު


ސާރވޭ ޖަވާބު

4,924

މީހުން ތަމްސީލުކުރެވިފައި

25,330

ބައްޓަން ކުރެހިފައި

29,705

ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ
ދިރާސާ

އޯޝަން ޔޫސް ސާރވޭ ނުވަތަ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ދިރާސާއަކީ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް އެކި މީހުން ބޭނުންކުރާގޮތްދެނަގަނެ، އެފަރާތްތަކުން އެސަރަހައްދުތައް ވަޒަންކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އާއްމުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޗާޓުކުރުމުގެ (ޕާޓިސިޕޭޓަރީ މެޕިން) ސާރވޭއެކެވެ.

drawing.png
  • އެއްކުރެވޭ ޖަވާބުތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރާގޮތާއި އަދި އެތަންތަން ވަޒަންކުރާ މިންވަރެވެ.

  • ތިޔަފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތައް ލިބިގެންދާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތަކަށެވެ.

  • ސާރވޭގެ ވަކިވަކި ޖަވާބުތަކާއި ފަރުދުންގެ މައުލޫމާތަކީ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތެކެވެ.

ޝާމިލުވާ
ފަރާތްތައް

MaldivesCrest (1).png

.ނޫ ރާއްޖެ އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްނެންގެވުމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ

SeaSketch_Logo.png

ސީސްކެޗަކީ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިއާ ސެންޓާ ބާބަރާގެ މެރިން ސައިންސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މެކްލިންޓޮކް ލެބްގެ އުފެއްދުންތެރި މީހުން އުފައްދާފައިވާ ޓޫލެކެވެ.

waitt institute logo2 color.png

ވެއިޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ކޮމިޓެޑް ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅިގެން، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކަނޑުފަޅުގެ މާހައުލުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮއްދީ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ
ފޮޓޯތައް

bottom of page