top of page

ނޫ
އިޤުތިޞާދު

ދިވެހިންނަކީ ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. ކުރު ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމް "އަހަރެމެންގެ ކަނޑުފަޅު: ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ އަސާސް" ގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ކަނޑުފަޅު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި މޫސުމީ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ދެމެހެއްޓެނިވި އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް އޯޝަން ސްޓޭޓަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަންވެސް ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

ނޫ އިޤްތިޞާދު

ނިސްބަތްކުރަނީ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުފަޅުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި މާހައުލީ ނިޒާމުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ނޫ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި އަދިވެސް ކަނޑުފަޅާއި ގުޅިފައިވާ މިފަދަ އެހެނިހެން ގިނަ ދާއިރާތަކެއް އެކުލެވެއެވެ.

Pole and Line Noah -25.jpg
Expedition_Maldives_2020_Lhaviyani_Atoll_Station_073_MAL_048_20200118120909 (2).jpg

ކަނޑުފަޅު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ނުލައި ނޫ އިޤްތިޞާދެއް ހާޞިލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ނޫ އިޤްތިޞާދާއި މެދު ދިވެހިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

"ނޫ އިޤްތިޞާދު މި ލަފުޒު އަޑުއިވުމުން ހީވެދާނެ މިއީ ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކަމެކެވެ. މިއީ މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ކުރަން ޖެހޭކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ނޫ އިޤްތިޞާދު މި އަންނަނީ ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއް. މި ފަރުތަކަށް ފީނައިގެން ޑައިވަރުން އާމްދަނީ ހޯދަމުން އެބަދޭ. މިއީ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަކަމެއް."

އަހުމަދު އަމީޒް

ނޫ ރާއްޖެ އެންގޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

Screen Shot 2023-04-18 at 4.15.38 PM.png

ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން (ފެންނަ ތަރުތީބުން)

 

އަހުމަދު އަމީޒް، ނޫ ރާއްޖެ އެންގޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

މޫސާ ޒަމީރު ހަސަން، ނޫ ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ

ޝާހާ ހާޝިމް، މޯލްޑިވްސް ރެޒިލިއަންޓް ރީފްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

އަހުމަދު ހާޝިމް، ނޯއާ ދޯނި ކެޕްޓަން

މަރިޔަމް ޞަފޫރާ، މަސްވެރިއެއް

މުހުސިނާ އަބްދުއްރަހްމާން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާސްގެ ޑިރެކްޓަރ

އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ނާސިރު، ނޯއާ ދޯނި ވެރިޔާ

އާދަމް ތޮލްހަތު، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ މެނޭޖަރ

އާޔާ ނަސީމް، މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކޯ ފައުންޑަރ، ޕްރޯ ސަރފަރ

ސުޖާދު މުހައްމަދު، ކައިޓް ސާފަރ

ޒޫނާ ނަސީމް، މޫދު ބުޅާ ޑައިވް ސެންޓަރ، ޑައިވް އިންސްޓްރަކްޓަރ

އަހުމަދު ހާރިސް، ބިގް ބްލޫ ޑައިވާސް، ޑައިވް އިންސްޓްރަކްޓަރ

ހުސައިން ސިމާދު، ސްވިމްސޯލް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

ްައަޑު އަޅާފައިވަނީ: އައިޝަތު ލަބީނާ، ނޫ ރާއްޖެ އެންގޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

އިތުރު ފުޓޭޖް:

ބިގް ބްލޫ ޑައިވާސް ރަސްދޫ
ބަޔޯރޮކް ޓެކްނޮލޮޖީ އިންކް.

ހެލިއޯރެކް
ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު
ސްވިމްސޯލް

އޯޝަން ޕަވަރ ޓެކް
ބ. އަތޮޅު މާޅޮސް، ދަރަވަންދޫ، ކިހާދޫ، ކެންދޫ، ދޮންފަނު، ކުޑަރިކިލު އަދި ކަމަދޫ އާއި ގުޅިގެން ސޮނޭވާ ނަމޫނާ

Screen Shot 2023-04-18 at 3.36.56 PM.png

By blending traditional knowledge with new technologies, Maldives has the potential to become the world’s first Smart Ocean State.

Photo provided by Swimsol.

PRESS 
RELEASE

Noo Raajje releases short film to celebrate tradition of Blue Economy in the Maldives 

May 9, MALÉ: Noo Raajje has released a short documentary film, entitled “Our Ocean: Basis for Blue Economy”, featuring Maldivian leaders in fisheries, tourism, marine protection, renewable energy, innovation and communities that are working for a more sustainable ocean future. The film brings together a diverse group of stakeholders rallying behind a similar vision: a thriving future for the Maldives that prioritizes marine protection, food security, sustainable tourism, and climate change resilience.

The film delves into the significance of a Blue Economy, showcasing the interdependence of sectors like fishing and tourism with thriving oceans. Viewers will also learn about new and innovative technologies that the Maldives is exploring to drive sustainable development and climate change resilience. By blending traditional practices with new technologies, the Maldives has the potential to become the world’s first “Smart Ocean State.” 

The term ‘Blue Economy’ refers to the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, jobs and improved ocean ecosystems. The Blue Economy encompasses sectors such as fisheries, tourism, marine transport, waste management and climate change mitigation and adaptation. 

“Our Ocean” celebrates Maldives’ efforts towards building a Blue Economy through its strides in sustainable fisheries, sustainable tourism and in using marine protected areas as a resource to benefit economies, communities and environments. The tourism and fisheries sectors depend on a healthy ocean to survive. 

“We cannot understate the importance of resilient and healthy oceans in developing our Blue Economy,” said Noo Rajje Site Manager Fathimath Nistharan. “In one way or another, almost all Maldivian livelihoods are connected to the oceans, and will be severely affected if our ocean health deteriorates. Our future prosperity depends on marine protection and innovation.” 

Ahmed Ameez, Noo Raajje Engagement Officer from Rasdhoo Island, explains in the film that the Blue Economy is not a new concept to Maldivians, “When you hear the words Blue Economy you might think it's very complicated. The way I see it, we practice Blue Economy already. Our fisheries are sustainable, divers on this reef are earning an income as visitors come to experience a healthy ecosystem. Blue Economy is already in our culture."

‘Our Ocean: Basis for Blue Economy’ premiered at the Coral Festival 2023 at Addu, Hithadhoo this past weekend. Over the coming weeks, the film will be screened on local media. The full film can also be found on Noo Raajje’s channels and at www.noorajje.org/blueeconomy

bottom of page