top of page
NooRaajjeFishingHero.png
NooRaajje_Logo_Horizontal_Dhivehi_white.png

                      ދުޅަހެޔޮ ކަނޑުފަޅުތައް،
                      ފާގަތި މުޖުތަމަޢުއެއް 

ނޫ ރާއްޖޭގެ
ތައާރަފު

ނޫ ރާއްޖެއަކީ ކަނޑުފަޅުގެ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު، ދިވެހި މުޖުތަމައަށާއި، އިގްތިޞާދަށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ  ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކަނޑުފަޅާއި ގުޅޭ ސައިންސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައްކުރެވި، ތައުލީމު ފޯރުކޮއްދީ، ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމާއިއެކު، ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސައިންސްވެރިންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
ކޮން ބައެއް؟

ނޫ ރާއްޖެއަކީ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ ކަނޑުފަޅުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ސްޓްރެޓެޖީތަކެއް އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓެނިވި ނޫ އިޤްތިޞާދުތައް ބިނާކުރުމުގެ ވަށާޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

 

MaldivesCrest.png
MMRILogo_nb.png
logo.png
waitt institute logo2 color.png
BPCLong (1).png
pristine_seas_stacked_blueyellow.jpg

މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާތައް

BlueEconomyCircle.png

ނޫ އިޤްތިޞާދު

MSPCircle.png

ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން

SustainableFIsheriesCircle.png

ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން 

MarineProtectionCircle.png

ކަނޑުފަޅު ހިމާޔަތްކުރުން 

bottom of page